جمعه 28 مهر 1396   01:23:59
...
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای عالی راهبری پروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی (رهپو) منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: نایب رییس و عضو شورای عالی راهبری پروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی (رهپو) منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای عالی راهبری پروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی (رهپو) منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: دبیر و عضو شورای عالی راهبری پروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی (رهپو) منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات ویژه موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات ویژه موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو و رئیس هیات ویژه موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ رییس پژوهشکده امور اقتصادی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مشاور وزیر منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ معاون وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مشاور وزیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir