شنبه 28 مرداد 1396   09:51:08
...
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره بانک مسکن منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل شعبه چهارم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی شعبه چهارم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی شعبه سوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات عامل و معاون بیمه های اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان فضایی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان اورژانس کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل شعبه اول هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی شعبه چهارم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقاء شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقاء شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقاء شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقاء شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir