رهبری
...
چهارشنبه 30 تير 1389  

- بررسي بخش غير رسمي قابل ارتقاء در ايران برآورد، شناسايي ساختار و اشتغال

- بررسي وضعيت عملكرد شهركهاي صنعتي در استان كرمان

- بررسي وضعيت عملكرد شهركهاي صنعتي در استان هرمزگان و ارائه راهكارهاي اجرائي جهت بهبود آنها

41.pdf

- بررسي ويژگي هاي اجتماعي واقتصادي نيروي كار عرضه شده درميادين كار ( غير رسمي )شهر كرمانشاه

37.pdf

- ارائه سيستم حسابداري ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن براي شركتها و صاحبان مشاغل در استان مازندران

36.pdf

- بررسي عملكرد شهركهاي صنعتي در استان خوزستان

 -نگرشي بر روند شاخصهاي كلان صنعتي استان اصفهان

-بررسي پديده قاچاق كالا و سوخت در استان سيستان و بلوچستان

-ظرفيت بالقوه ماليات بر حقوق و دستمزد استان فارس

ساده سازي ضرايب مالياتي اشخاص حقوقي

-شهركهاي صنعتي استان سيستان و بلوچستان چالشها و آينده

-بررسي ابزارهاي گوناگون اجرايي در جهت توسعه ظرفيت بازار سرمايه كشور

-بررسي و اندازه گيري ظرفيت هاي مالياتي در اقتصاد ايران و استانهاي كشور

-شركتهاي سرمايه گذاري (holding company)و بررسي تطبيقي آن با شركتهاي مادر تخصصي در فرآيند خصوصي سازي شركتهاي

 -امكان سنجي نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر در ايران

-علل كاهش ذخاير ماهيان خاوياري درياي خزر

-مقدمه اي بر تدوين قانون ماليات بر تجارت الكترونيكي در ايران

-بررسي شاخص­هاي بهره­وري در نظام بانكي كشور

-برآورد ميزان تأثير تغييرات ميانگين وزني نرخ‌هاي سود به سپرده‌هاي مدت‌دار

-توسعه خدمات مالي ـ اعتباري و نهادهاي مالي غيربانكي با تأكيد بر بخش روستايي

-اصلاح نظام مالياتي در اقتصاد ايران (با تاكيد بر يك مدل شبيه سازي شده براي ماليات بر ارزش افزوده)

-بررسي ساختار صنايع كشور

-بررسي سياستها و اهداف كمي قانون برنامه سوم در زمينه اشتغال

-بررسي وضعيت موجود صنعت دخانيات و آثار اقتصادي لغو انحصار از آن

-بررسي نرخ مشاركت زنان، شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر آن و چشم انداز روند آن طي سالهاي برنامه چهارم توسعه

-راه‌هاي تجهيز و تأمين منابع مالي بلندمدت در بخش مسكن

-الگوي كلان سنجي پويا براي سياست گذاري در اقتصاد ايران جهت برآورد متغيرهاي كلان در برنامه چهارم توسعه

-بررسي موانع ومشكلات صدور خدمات فني و مهندسي در ايران

-بررسي تاثير نرخ ارز اعلام شده در قانون بودجه سال 1381 بر صادرات غير نفتي كالاها و خدمات

-بررسي مسائل فراروي رقابت پذيري صنعت فولاد و ارائه راهكارهاي مناسب

-بررسي وضعيت منابع و مصارف حساب ذخيره ارزي

-بررسي اعتبارات اشتغالزايي و وجوه اداره شده در قوانين بودجه كشور

-بررسي و ارزيابي كارآئي اقتصادي جرائم مالياتي

-بررسي آثار مالياتي تجديد ارزيابي داراييها

-بررسي فرآيند خصوصي‌سازي در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه

-بررسي آثار درآمدي اصلاح ساختار نظام تعرفه اي ايران در قالب قانون تجميع عوارض

-مجموعه‌اي‌ از خلاصه‌ گزارشات‌ طرح‌هاي‌ تحقيقاتي‌ معاونت‌ امور اقتصادي‌

-بررسي اثر يارانه هاي(در قالب تبصره (5) قانون بودجه سنواتي )دولت بر توزيع درآمد در جهت هدفمند كردن پرداخت يارانه در كشور

مجموعه اي از خلاصه گزارش­هاي طرح هاي تحقيقاتي معاونت امور اقتصادي

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir