...
مصطفی خسروی
  • مصطفی خسروی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و نماینده وزیر در ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir