جمعه 3 اسفند 1397   03:02:37
...
خدابخشی
1390/5/23 يكشنبه   هادی خدا بخشی
 
سمت  مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی :
- اخذ مدارک فوق دیپلم از دانشگاه تهران
- اخذ مدرک کارشناسی از دانشکده علوم اقتصادی
- اخذ مدرک کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی

سوابق کاری :
- حسابدار اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشها ی حسابداری ، وزارت امور اقتصاد و دارایی
- معاون اداره تفریغ بودجه اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری ،وزارت امور اقتصاد و دارایی
- معاون ذیحساب وزارت مسکن و شهر سازی
- معاون ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- ذیحساب وزارت نیرو ، موسسات تحقیقات آب
- ذیحساب وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی
- معاون مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها ، وزارت امور اقتصادی و دارایی
- ذیحساب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان بازرسی کل کشور 
- مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها، وزارت امور اقتصادی و دارایی
- رییس جلسات هماهنگی ذیحسابان
- عضو شورای مشاوران و مدیران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
- عضو کمیته نظام پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir