شنبه 30 دي 1396   04:20:06
...
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره بانک سپه منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای راهبری توسعه مدیریت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای راهبری توسعه مدیریت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای راهبری توسعه مدیریت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای راهبری توسعه مدیریت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: جانشین وزیر در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: دبیر کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رییس کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رییس شورای عالی شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir