سه‌شنبه 24 مهر 1397   11:52:19
...
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان پزشکی قانون کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان امور سینمایی و سمعی - بصری منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: رییس شورای عالی شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: دبیر کمیته سرمایه انسانی وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بهزیستی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان آموزش و پرورش منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر امور مالی دادگستری استان تهران منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس جمهور سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو موظف هیات مدیره بانک کشاورزی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو موظف هیات مدیره بانک کشاورزی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: نماینده وزیر در استان کردستان منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir