اخبار ويژه
bill
1396/8/29 دوشنبه ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مجلس
به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب 1394- در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرایم تروریستی موضوع قانون فوق، لزوم تفکیک افراد یا سازمان های تروریستی شناخته شده از سایر افراد، و فراهم شدن سازوکار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تامین مالی تروریسم و مصادره اموال و دارایی های افراد و گروه های تروریستی؛ لایحه " اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 07/08/1396 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود برای طی تشریقات قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.