وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
تماس با دبيرخانه شورا


آدرس:
تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان صوراسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، (ضلع جنوبی)طبقه چهارم ،

کد پستی:1114943661شماره های تماس:
دورنگار
تلفن
عنوان
021-33967616
دفترریاست مرکز 
021-39903307
021-33967615
021-39904091
امور شرکتها