هرگونه پیشنهاد و نظر خود در خصوص اهداف راهبردی خزانه  را از طریق ایمیل خزانه به آدرس زیر مطرح نمایید.

                                                                    khazaneh@mefa.gov.ir

^