دوشنبه 2 مهر 1397   20:49:59
...
فراخوان مزایده عمومی تعداد 12 دستگاه اتومبیل مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات خودرویی (سرویس ایاب و ذهاب)
آگهی فراخوان مزایده حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهید گرکانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ی پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید، نصب و راه‌اندازی سه دستگاه بازرسی (X.Ray)، سه دستگاه گیت بازرسی کنترل نفر، سه دستگاه بازرسی کنترل نفر دستی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درسال1396 (به‌صورت سفارشی)
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تأمین نیروی انسانی (امور خدماتی و ماشین نویسی) وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری امور خدمات خودرویی (سرویس ایاب و ذهاب) وزارت امور اقتصادی و دارایی (سال 1396-1395)
مزایده عمومی تعداد 12 دستگاه اتومبیل مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای سامانه مدیریت جامع اطلاعات بنگاهها و مجامع
آگهی تجدید فراخوان مناقصه مدیریت مجموعه های پلاژ ساری، سرعین اردبیل و زائر سرای مشهد
برگ شرایط برگزاری مزایده حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی، ورزشی و آموزشی شهید گرکانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1395 (جدید)
برگ شرایط برگزاری مناقصه خدمات مدیریت مجموعه‌ های رفاهی پلاژ ساری، سرعین اردبیل و زائرسرای مشهد مقدس وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1395
مزایده عمومی تعداد 7 دستگاه خودروی مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
بيشتر
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir