...
لیست پرداختهای خزانه
نوع پرداخت شماره پرداخت
تاریخ پرداخت
از تا
شماره تراکنش
نام دستگاه اجرایی مبلغ(ریال)

مرتب سازی u
17423 رکورد
ردیفشماره پرداختتاریخ پرداختنوع پرداختشماره تراکنشنام دستگاه اجراییمبلغ(ریال)
١٥٧٣٨
02416
1397/04/31
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
50974
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2,470,000,000,000
١٥٢٨٩
02415
1397/04/31
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
50978
سازمان هدفمند سازی یارانه ها
3,470,000,000
١٥١٦٢
02415
1397/04/31
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
50977
وزارت جهاد کشاورزی
950,000,000
١٥٠٤٥
02415
1397/04/31
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
50972
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
56,670,000,000
١٤٦١٩
02415
1397/04/31
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
50979
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
21,357,000,000
١٤٥٦٨
02415
1397/04/31
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
50973
وزارت جهاد کشاورزی
2,077,000,000
١٤٥٨٧
02415
1397/04/31
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
50976
مرکز الگوی اسلامی
4,056,000,000
١٤٣٩٩
02415
1397/04/31
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
50975
شورای عالی حوزه های علمیه
174,313,000,000
١٧٠١٨
02414
1397/04/31
حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت
50971
وزارت آموزش و پرورش
6,299,192,137,134
١٥٧٤٣
02412
1397/04/31
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
50968
وزارت صنعت، معدن و تجارت
84,543,000,000
12345678910...>>>