...
لیست پرداختهای خزانه
نوع پرداخت شماره پرداخت
تاریخ پرداخت
از تا
شماره تراکنش
نام دستگاه اجرایی مبلغ(ریال)

مرتب سازی u
9740 رکورد
ردیفشماره پرداختتاریخ پرداختنوع پرداختشماره تراکنشنام دستگاه اجراییمبلغ(ریال)
٩٧٤٠
02098
1397/03/28
حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت
32226
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
112,433,841,233
٩٧٣٨
02098
1397/03/28
حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت
32224
سازمان ثبت احوال کشور
131,396,745,796
٩٧٣٧
02098
1397/03/28
حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت
32223
فرهنگستان هنر
4,230,122,979
٩٧٣٩
02098
1397/03/28
حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت
32225
پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
62,800,305
٩٦٨٦
02097
1397/03/28
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
32219
وزارت جهاد کشاورزی
50,000,000,000
٩٦٨٨
02097
1397/03/28
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
32217
وزارت صنعت، معدن و تجارت
200,000,000,000
٩٦٨٧
02097
1397/03/28
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
32218
وزارت جهاد کشاورزی
50,000,000,000
٩٧٣٥
02096
1397/03/28
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
32222
پژوهشگاه نیرو
21,185,000,000
٩٧٣٤
02096
1397/03/28
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
32216
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
9,926,000,000
٩٧٣٦
02096
1397/03/28
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
32215
دادستانی ویژه روحانیت
11,397,000,000
12345678910...>>>