...
لیست پرداختهای خزانه
نوع پرداخت شماره پرداخت
تاریخ پرداخت
از تا
شماره تراکنش
نام دستگاه اجرایی مبلغ(ریال)

مرتب سازی u
28584 رکورد
ردیفشماره پرداختتاریخ پرداختنوع پرداختشماره تراکنشنام دستگاه اجراییمبلغ(ریال)
٦٩٩٩
03805
1397/09/14
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
86895
دانشگاه شیراز
28,633,000,000
٧٠٠٠
03805
1397/09/14
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
86894
پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی
1,184,000,000
٧٠٠١
03805
1397/09/14
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
86896
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز
720,000,000
٦٩٨١
03804
1397/09/14
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
86890
دانشگاه صنعتی اراک
1,200,000,000
٦٩٧٨
03804
1397/09/14
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
86893
مجتمع آموزش عالی زرند
862,000,000
٦٩٧٩
03804
1397/09/14
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
86892
دانشگاه بجنورد
8,164,000,000
٦٩٨٠
03804
1397/09/14
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
86891
دانشگاه خوارزمی
35,496,000,000
٦٩٩٥
03803
1397/09/14
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
86883
دانشگاه رازی
32,000,000,000
٦٩٩٨
03803
1397/09/14
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
86880
دانشگاه صنعتی سهند
10,000,000,000
٦٩٩٧
03803
1397/09/14
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
86881
دانشگاه تفرش
6,300,000,000
12345678910...>>>