...
لیست پرداختهای خزانه
نوع پرداخت شماره پرداخت
تاریخ پرداخت
از تا
شماره تراکنش
نام دستگاه اجرایی مبلغ(ریال)

مرتب سازی u
24807 رکورد
ردیفشماره پرداختتاریخ پرداختنوع پرداختشماره تراکنشنام دستگاه اجراییمبلغ(ریال)
١٣٨٤
03223
1397/07/16
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
73181
سازمان بازرسی کل کشور
20,139,000,000
١٣٨٣
03223
1397/07/16
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
73182
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
21,323,000,000
١٣٨٢
03222
1397/07/16
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
73176
پارک علم و فناوری استان خوزستان
2,793,000,000
١٣٨١
03222
1397/07/16
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
73177
دانشگاه هرمزگان
6,705,835,569
١٣٨٠
03222
1397/07/16
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
73178
دانشگاه تهران
4,810,176,998
١٣٧٠
03221
1397/07/16
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
73175
کاهش نرخ داروهای ساخته‌شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی
1,400,000,000,000
١٣٧٨
03219
1397/07/16
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
73172
عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته
23,639,000,000
١٣٧٧
03219
1397/07/16
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
73173
وزارت نیرو
51,206,455
١٣٧٩
03218
1397/07/16
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
73165
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
68,566,000,000
١٣٧٤
03218
1397/07/16
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
73168
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
4,537,000,000
12345678910...>>>