...
سید جواد باقری
  • سید جواد باقری مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و نماینده وزیر در موضوع ماده 34 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir