وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بند (1) یک هزار و هفتصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیدت مدیره مورخ 1396/2/6 به شرح ذیل ابلاغ گردید :
  1. پیشنهاد شماره 1000/96/1017 مورخ 1396/2/4 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت های خصوصی به استثنای موارد زیر صرفا در آخرین سال مالی بشرح ذیل :
1-1-در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد اشخاص مطرح باشد.
1-2- درخواست های مستند به آراء مراجع قضایی و شبه قضایی، شرکتهای در حال تصفیه که از سوی واحدهای اجرایی ارائه می گردد.

1-3- در صورتی که مستنداتی به سازمان واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده (38) و تبصره الحاقی آن و عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان باشد، بازرسی با تشخیص و دستور مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.
و نامه شماره 1103/96/22 مورخ 1396/2/6 نایب رییس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی مطرح و پس از استماع نظرات اعضاء، مراتب پیشنهادی مشروط  به رعایت مفاد مندرج در نامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مورد موافقت قرار گرفت.

 
امتیاز دهی