دوشنبه 29 آبان 1396   05:30:57
...
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رییس کمیته مدیریت عملکرد وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مشاور وزیر منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: نماینده تام الاختیار وزیر و مسئول کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ نماینده تام الاختیار وزیر برای شرکت در جلسات مناقصات این وزارت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای عالی راهبری پروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی (رهپو) منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: نایب رییس و عضو شورای عالی راهبری پروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی (رهپو) منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای عالی راهبری پروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی (رهپو) منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: دبیر و عضو شورای عالی راهبری پروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی (رهپو) منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات ویژه موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات ویژه موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو و رئیس هیات ویژه موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir