...
بیگدلی
1396/10/30 شنبه   محمد بیگدلی
 
سمت  مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
 
تلفن محل كار  ۸۲۹۶۲۰۰۴-5
دورنگار  ۸۲۹۶۲۷۷۲
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی