وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیا می دانید های حقوقی

صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل "اشباع بودن بازار" از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق "اخلال در رقابت" موضوع ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند 12 ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی محکوم کند (تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1/4/1393 مجلس شورای اسلامی)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر