وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیا می دانید های حقوقی

مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوزر کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از این حکم، مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 2/3/1375) است (تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1/4/1393 مجلس شورای اسلامی)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر