دوشنبه 20 آذر 1396   09:22:17
...
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد؛ معاون ذیحساب و مدیر امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب کرد.
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: نماینده و مسئول کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رییس کارگروه مسافرت های خارجی وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رییس کمیته مدیریت عملکرد وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir