چهارشنبه 7 تير 1396   13:22:37
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک کشاورزی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی تعاونی ها، پیمانکاران و سازندگان مسکن مهر در استان سمنان تا پایان سال 1396 منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره بانک ملی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مشاور وزیر و دبیر ستاد راهبری پروژه های اقتصاد مقاومتی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای راهبری توسعه مدیریت این وزارت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مسئول کارگروه برنامه اصلاح نظام بنگاه داری صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات مدیره بانک سپه منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت امور خارجه منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت دادگستری منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای عالی مالیاتی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره بانک سپه منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور دیوان عدالت اداری منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی شورای حل اختلاف دادگستری جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir