يكشنبه 2 ارديبهشت 1397   06:50:58
...
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رئیس هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل دفتر امور استانها منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای حقوق شهروندی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای حقوق شهروندی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای حقوق شهروندی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای حقوق شهروندی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای حقوق شهروندی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای حقوق شهروندی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیر پروژه هوشمندسازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت ( توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی) منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مسئول اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیر پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی ها منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقاء شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir