پنجشنبه 22 آذر 1397   17:45:37
...
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت امور خارجه منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو هیات امنای اماکن آموزشی، فرهنگی و رفاهی (شورای رفاهی) وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو هیات امنای اماکن آموزشی، فرهنگی و رفاهی (شورای رفاهی) وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو هیات امنای اماکن آموزشی، فرهنگی و رفاهی (شورای رفاهی) وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو هیات امنای اماکن آموزشی، فرهنگی و رفاهی (شورای رفاهی) وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو هیات امنای اماکن آموزشی، فرهنگی و رفاهی (شورای رفاهی) وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مشاور وزیر منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مشاور وزیر منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی شعبه سوم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی شعبه سوم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی شعبه دوم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مشاور وزیر در امور جوانان منصوب شد
از سوی وزیر اقتصاد صورت گرفت؛ تفویض اختیار امضای مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع
از سوی وزیر اقتصاد صورت گرفت؛ تفویض مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به معاون امور اقتصادی
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مشاور وزیر منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ دستیار وزیر در امور هسته های اندیشه ورزی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir