چهارشنبه 2 اسفند 1396   02:35:40
...
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقاء شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادارمنصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مشاور وزیر منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان لرستان منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان انتقال خون ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان حج و زیارت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان غذا و دارو منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان هواشناسی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان هرمزگان منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir